CENTRU DE CONSERVARE SI PROMOVARE A CULTURII TRADITIONALE

Obiective Principale

În activitatea sa, secţia Centrul de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale urmăreşte îndeplinirea obiectivelor:

a) cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etno-folclorice a judeţului;

b) protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane, constituind banca de date şi valori;

c) coordonarea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale de nivel local, respectiv cămine culturale, case de cultură, etc;

d) elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;

e) iniţierea unor proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice, pentru protecţia acestora împotriva denaturărilor, falsificărilor şi tendinţelor de poluare şi degradare;

f) elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;

g) păstrarea şi cultivarea specificului zonal;

h) stimularea creativităţii şi al talentului;

i) revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea celor care le practică (meşteri populari şi mici meseriaşi etc.);

j) cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile-muzică, coregrafie, teatru, etc.;

k) antrenarea cetăţenilor în activitatea de cunoaştere şi conservare a mediului cultural tradiţional;

l) dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.

Pentru reaalizarea obiectivelor, Secţia Centrul de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale are următoarele atribuţii principale:

a) coordonează şi îndrumă din punct de vedere metodologic, în plan judeţean, activitatea aşezămitelor culturale;

b) iniţiază şi sprijină proiecte şi programe de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare;

c) efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare şi meşteşugurile tradiţionale;

d) constituie şi dezvoltă banca de date şi valori reprezentative ale creaţiei populare contemporane şi patrimoniului naţional imaterial, un sistem de arhive, conţinând şi arhiva imagistică, având în vedere şi oferirea de servicii de specialitate – indexare unitară, difuzarea informaţiei privind cultura tradiţională şi educaţia permanentă, precum şi valorificarea acestor domenii;

e) promovează obiceiurile şi tradiţiile populare, precum şi creaţia populară contemporană;

f) propune zone, obiceiuri, tradiţii, creaţii populare, valori ale patrimoniului culturii naţionale imateriale ce trebuie protejate, din cadrul judeţului;

g) iniţiază şi realizează programe şi acţiuni specifice de sprijinire şi afirmare a performerilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice;

h) elaborează şi realizează programe pentru stimularea creativităţii populare, a manifestărilor cultural-artistice tradiţionale şi a artei de amatori;

i) asigură asistenţă de specialitate şi organizează cursuri de perfecţionare pentru personalul încadrat în aşezămintele culturale care funcţionează la nivel local;

j) sprijină activitatea aşezămintelor culturale în domeniul formării formatorilor şi al perfecţionării personalului de specialitate;

k) editează şi difuzează publicaţii în domeniul educaţiei permanente pentru reţeaua judeţeană a aşezămintelor culturale;

l) realizează programe de educaţie permanentă în parteneriat cu instituţiile de specialitate din ţară şi din străinătate;

m) iniţiază şi aplică programe pentru conservarea, protejarea şi promovarea obiceiurilor, tradiţiilor populare şi meşteşugăreşti tradiţionale, proprii şi în colaborare cu alte instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale în vederea protecţiei mediului cultural tradiţional;

n) asigură asistenţă metodică şi consultanţă de specialitate formaţiilor artistice de amatori din cadrul căminelor culturale din mediul rural;

o) organizează sesiuni, simpozioane, consfătuiri, colocvii şi alte acţiuni cu caracter ştiinţific şi metodologic;

p) organizează festivaluri, concursuri, expoziţii, tabere şi ateliere de creaţie şi interpretare, saloane, târguri, şi alte manifestări culturale de nivel judeţean, naţional şi internaţional, atât din domeniul culturii tradiţionale, cât şi din alte domenii ale artei practicate de neprofesionişti;

q) elaborează programe de turism cultural şi colaborează cu instituţii/ organizaţii/ agenţii specializate în vederea promovării valorilor culturale naţionale;

r) organizează schimburi culturale, turnee artistice, vizite documentare şi schimburi de delegaţii, strategii de specializare etc şi asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale naţionale şi internaţionale;

s) constituie colecţii de artă contemporană, biblioteci de specialitate, bănci de date şi arhive documentare foto, video, audio şi CD-ROM;

t) editează şi difuzează filme de specialitate pe orice fel de suport;

u) editează, pe orice tip de suport, şi difuzează materiale de interes din domeniul educaţiei permanente pentru instituţiile publice de cultură, elaborând studii, monografii, antologii, albume, lucrări de repertoriu şi de metodologie, publicaţii periodice, materiale publicitare, casete audio, video, CD-uri etc.;

v) organizează atât cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru performerii şi instructorii de formaţii artistice, vizând perpetuarea valorilor identitare ale specificului naţional, cât şi cursuri de iniţiere pentru cunoaşterea acestor valori de către persoane şi grupuri interesate din ţară şi din afară graniţelor.